Szukaj w serwisie …

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że z powodu konieczności usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 07.09.2018r nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości wsi Kamionka oraz Sławno.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.


Lubasz, dnia 11.09.2018 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na : wykonanie monitoringu na terenie oczyszczalni ścieków w Stajkowie.

W prowadzonym postępowaniu z dnia 3 września 2018 r. wpłynęła jedna oferta spełniająca wymagania Zamawiającego.

Wobec powyższego wybrana została oferta firmy Asecura – Service Sp. z o.o. w Pile, ul. Kraszewskiego 15 z ceną brutto 11.980,43 zł.


Komunikat z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  publicznego w Sokołowie, gmina Lubasz zaopatrującego ludność następujących miejscowości:  Sokołowo, Kamionka, Sławno, Klempicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Czarnkowie informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody, stwierdzono poprawę jakości mikrobiologicznej wody z wodociągu  publicznego w Sokołowie. Obecnie woda spełnia wymagania mikrobiologiczne dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych

Pełen komunikat do pobrania: Komunikat z 24.08.18 WP Sokołowo poprawa


Komunikat z dnia 18 sierpnia 2018 r.

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu  publicznego w Sokołowie, gmina Lubasz zaopatrującego ludność następujących miejscowości:  Sokołowo, Kamionka, Sławno, Klempicz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Czarnkowie  informuje, na podstawie  badań kontrolnych jakości wody,  że woda z wodociągu publicznego w  Sokołowie odbiega od wymagań mikrobiologicznych ze względu na obecność pojedynczych bakterii.

Woda  nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Z uwagi na prowadzone działania naprawcze- dezynfekcję,  może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Woda nadaje się do spożycia i celów gospodarczych

Pełen komunikat do pobrania: Komunikat – 2018.08.18 WP Sokołowo


Informacja o nowych taryfach:
http://gzk-lubasz.pl/taryfy-za-wode-od-2018-07-04/


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu

z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej zwraca się z prośbą o niepodlewanie ogrodów, terenów zielonych nawadniania gruntów, itp. w godzinach od 600 do 2200 w miejscowościach : LUBASZ, GORAJ, BOŃCZA.
Powyższa prośba na zapewnić odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Podlewanie w wymienionych godzinach będzie przyczyną spadku ciśnienia, występowaniem przerw w dostawie wody oraz pogorszenia jakości wody.

Z poważaniem

Krzysztof Tomczyk
Prezes ZarząduOstatni komunikat w sprawie jakości wody:


Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje, że rozpoczęte zostały prace związane z remontem dachu Stacji Uzdatniania Wody w m. Krucz.
Prace zlecone zostały firmie JAMAL, Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła.
Zakres zamówienia obejmuje:
– rozebranie rynien i rur spustowych na długości 16 m,
– rozebranie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy na dachu betonowym na powierzchni 83,20 m2,
– wykonanie i montaż rynien 150 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm,
– wykonanie i montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm, na długości 3 m,
– krycie dachu papą asfaltową. Do realizacji zamówienia przyjęto wykonanie dwóch warstw papy.

Termin wykonania robót, zgodnie z postanowieniami umowy określono na dzień 30 maja 2018 r.


Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok: pobierz


Odbiór odpadów wielkogabarytowych

pobierz

Pages: 1 2