Szukaj w serwisie …

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż samochodu marki Mercedes Vito stanowiącego własność spółki.

1. Cena wywoławcza 1.500 zł (brutto)

– marka: Mercedes Vito
– nr rej.: PCT52618
– rok produkcji 2001 – silnik 2200 cm
3 – paliwo: olej napędowy

2. Termin składania ofert: 10 sierpnia 2018r. o godz. 15:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– w dniach od 1 sierpnia 2018r. do 10 sierpnia 2018r., od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 10 sierpnia 2018r., do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup samochodu.”

8. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami: Maciej Janicki tel. 785 199 029

Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu


Informacja o nowych taryfach:
http://gzk-lubasz.pl/taryfy-za-wode-od-2018-07-04/


O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu

z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej zwraca się z prośbą o niepodlewanie ogrodów, terenów zielonych nawadniania gruntów, itp. w godzinach od 600 do 2200 w miejscowościach : LUBASZ, GORAJ, BOŃCZA.
Powyższa prośba na zapewnić odbiorcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Podlewanie w wymienionych godzinach będzie przyczyną spadku ciśnienia, występowaniem przerw w dostawie wody oraz pogorszenia jakości wody.

Z poważaniem

Krzysztof Tomczyk
Prezes ZarząduOstatni komunikat w sprawie jakości wody:


Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje, że rozpoczęte zostały prace związane z remontem dachu Stacji Uzdatniania Wody w m. Krucz.
Prace zlecone zostały firmie JAMAL, Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła.
Zakres zamówienia obejmuje:
– rozebranie rynien i rur spustowych na długości 16 m,
– rozebranie pokrycia dachowego z dwóch warstw papy na dachu betonowym na powierzchni 83,20 m2,
– wykonanie i montaż rynien 150 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm,
– wykonanie i montaż rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej o grubości min. 0,5 mm, na długości 3 m,
– krycie dachu papą asfaltową. Do realizacji zamówienia przyjęto wykonanie dwóch warstw papy.

Termin wykonania robót, zgodnie z postanowieniami umowy określono na dzień 30 maja 2018 r.


Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok: pobierz


Odbiór odpadów wielkogabarytowych

pobierz

Pages: 1 2