2020-08-10 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu z siedzibą ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9, wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3.

Lubasz, dnia 25.08.2020 r.

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na : Rozbudowę sieci wodociągowej i sanitarnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9 wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9 wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3, wpłynęło osiem ofert.

Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Raf-Bud Rafał Górka, Ul. Łączna 10. Śmiłowo 64-810 Kaczory z ceną brutto 76.875,00 zł.

Dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.

      Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk