Monthly Archives: Luty 2020

2020-02-25 Awaria Miłkowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej, która wystąpiła w trakcie wykonywania prac związanych z układaniem kabla światłowodowego w miejscowości Miłkowo w dniu 25.02.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Miłkowo Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 17.00.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-02-24 Zapytanie ofertowe

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na wykonanie: „Odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno-Dębe o długości 558,50 m”.

Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

Zapytanie ofertowe – Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej Sławno – Dębe

  • Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty:

1) wypełniony Formularz Ofertowy – Zał. nr 1 do ZO,

2) podpisane oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 2 do ZO,

3) aktualny na dzień złożenia oferty odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu w przypadku podmiotów występujących wspólnie,

  • Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 09.03. 2020 r. do godz. 10:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godzinie 10:30.

W załączeniu:

  1. Formularz Oferty – Zał. nr 1
  2. Oświadczenie Wykonawcy – Zał. nr 2
  3. Wzór umowy – Zał. nr 3
  4. Dokumentacja techniczna – projekt zagospodarowania terenu

2020-02-21 Przerwy w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z wymianą rurociągu tłocznego w ramach modernizacji SUW Lubasz w dniu 27.02.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa w godz. 09.00 do 15.00.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-02-17 Ogłoszenie – awaria

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17.02.2020 r. nastąpi od godz. 9.45 do godz. 14.30 , przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Lubasza ul. Parkowa, oraz ul. Wiejska od strony ul. Parkowej.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-02-05 Informacja

W zwiazku z awaria sprzetu odpady ktore nie zostaly odebrane w dniu dzisiejszym zostana odebrane jutro t.j. 6.02.2020 r.

2020-02-04 Odbiór odpadów przesunięty


O G Ł O S Z E N I E


Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 04.02.2020 r. odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Antoniewo, Nowina, Krucz, Kruteczek, Miłkowo, Miłkówko, Stajkowo, Bzowo, Goraj, nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 05.02.2020 r.

2020-02-03 Awaria

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 03.02.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Bzowo w godz. 11.00 do15.30
Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.