Monthly Archives: Grudzień 2020

2020-12-31 GZK czynny do 14:00

W dniu 31.12.2020 r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu będzie czynny do godziny 14.00.           

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

2020-12-29 Przetarg

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

 1. Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu Stajkowska 23 64-720 Lubasz tel. (67) 255 60 70 e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 2. Tryb postępowania:

  Przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Nazwa zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:

            – roboty ziemne – sieć kanalizacji sanitarnej,

            – roboty montażowe – rurociągi sanitarne.

  Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ i obejmuje także wszelkie prace nie określone wprost w tych dokumentach, lecz bez których nie można wykonać zamówienia.

 4.  

  Zamówienie należy wykonać najpóźniej w terminie do 30.04.2021 r. (termin maksymalny). Za skrócenie tego terminu oferta Wykonawcy otrzyma wyższą ocenę, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie XIII SIWZ.

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z inwestycją drogową i koniecznością ingerencji w sieć wodociągową w Lubaszu na Oś. Gorajskim w dniu  11.12.2020 r.  w godz. od 8.00 do 12.00  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości
 Lubasz Oś. Gorajskie

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Ważna informacja dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Szanowni Państwo.

W związku z podjętą w dniu 12 listopada 2020 r.  Uchwałą Rady Gminy Lubasz Nr XXII/194/2020  z  dniem  01.01.2021 r.  Gmina  Lubasz  wyłączyła  podmioty  prowadzące działalność gospodarczą z gminnego  systemu  odbierania  odpadów  komunalnych. Oznacza to, że podmioty we własnym zakresie winny dokonać wyboru Wykonawcy, który posiadał będzie uprawnienia do odbioru odpadów.  Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.  w Lubaszu  zaprasza  zatem do  współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie posesji niezamieszkałych.

Zainteresowanych zapraszamy do  zawarcia umowy.

Prezes Zarządu
Krzysztof Tomczyk

Telefon 67 2556 070
adres e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl

2020-12-02 Oczyszczalnia

O G Ł O S Z E N I E

           Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z pracami konserwacyjnymi na terenie oczyszczalni ścieków w  Stajkowie  w dniu 07-08.12.2020r. nie będą  przyjmowane ścieki dowożone.