Komunikaty

Komunikat

Szanowni mieszkańcy,

 

Na podstawie przeprowadzonych badań jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Czarnkowie w dniu 7 września br. wydała ocenę jakości wody informującą, że woda produkowana z wodociągu w Jędrzejewie jest warunkowo przydatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze.  Z oceny jakości wody wynika, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza oraz wyższą niż zalecana mętność. W związku z powyższym wskazane jest kontynuowanie prowadzonych działań naprawczych w celu doprowadzenia zawartości żelaza i mętności we wszystkich punktach w sieci do zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia.

Pragniemy uspokoić Państwa, że Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. stale pracuje nad usunięciem przyczyn tych przekroczeń. Aktualnie zakończył się proces wymiany złóż aktywnych w 2 filtrach w stacji uzdatniania wody i trwa dezynfekcja filtrów. Po tym procesie nastąpi płukanie całego wodociągu oraz przeprowadzenie kolejnych badań jakości wody.

W związku z powyższym bardzo przepraszamy wszystkich mieszkańców obsługiwanych ze SUW w Jędrzejewie i zapewniamy, że Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. pracuje nad wyeliminowaniem przyczyn tych uciążliwości i na bieżąco będzie informował o wynikach przeprowadzonych działań naprawczych.

 

                                                                                               Z poważaniem
                                                                                           Krzysztof Tomczyk

                                                       Prezes Zarządu

Postępowanie dot. sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie dotyczące sprzedaży niekompletnej workownicy do odsączania komunalnych osadów ściekowych „Teknofanghi”.

Wartość przedmiotu sprzedaży – 2.000,00 zł.

W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie pisemnej oferty, która powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę firmy,
  • Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy,
  • Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży,
  • Oferowaną cenę.

Termin składania ofert upływa z dniem 30.08.2021 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Joanna Śmigiel, tel. 506683149.

Postępowanie dot. sprzedaży staroużytecznych pojemników stalowych o poj.1100 l

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu ogłasza postępowanie ,którego przedmiotem jest sprzedaż  staroużytecznych  pojemników stalowych o pojemności 1100 l.

  1. Ustala cenę za jeden pojemnik 100 zł.

2) Liczba pojemników ograniczona .

3) W przypadku zainteresowania zakupem prosimy o złożenie przez zainteresowane osoby pisemnej oferty, która powinna zawierać:

     -imię i nazwisko lub firma oferenta

     -adres zamieszkania lub adres firmy

     -oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu sprzedaży

     -oferowaną cenę

 4) Termin składania ofert upływa z dnia 31.08.2021 r.

 5) Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami

      -Joanna Śmigiel,tel.506 683 149

2021-06-14 Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że na skutek trwającej awarii sprzętu, odbiór odpadów  zmieszanych i z tworzywa sztuczne z miejscowości:  Miłkowo nastąpi w dniu jutrzejszym t.j.  15.06.2021r.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że na skutek trwającej awarii sprzętu, odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości: Jędrzejewo, Prusinowo, Bończa nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 11.06.2021 r.

2021-06-09 Ogłoszenie

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sprzętu w dniu 09.06.2021r.  odbiór odpadów biodegradowalnych z miejscowości Lubasz nastąpi w dniu jutrzejszym t.j. 10.06.2021r.