Przetargi

2020-12-29 Przetarg

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

 1. Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu Stajkowska 23 64-720 Lubasz tel. (67) 255 60 70 e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 2. Tryb postępowania:

  Przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Nazwa zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:

            – roboty ziemne – sieć kanalizacji sanitarnej,

            – roboty montażowe – rurociągi sanitarne.

  Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ i obejmuje także wszelkie prace nie określone wprost w tych dokumentach, lecz bez których nie można wykonać zamówienia.

 4.  

  Zamówienie należy wykonać najpóźniej w terminie do 30.04.2021 r. (termin maksymalny). Za skrócenie tego terminu oferta Wykonawcy otrzyma wyższą ocenę, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie XIII SIWZ.

2020-08-10 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu z siedzibą ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9, wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3.

Lubasz, dnia 25.08.2020 r.

    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na : Rozbudowę sieci wodociągowej i sanitarnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9 wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje, że w prowadzonym postępowaniu dotyczącym rozbudowy sieci wodociągowej i sanitarnej w m. Goraj na działce o numerze ewidencyjnym 382/9 wraz z przyłączami do działek 382/8, 382/7, 382/6, 382/5, 382/4, 382/3, wpłynęło osiem ofert.

Zamawiający wybrał ofertę Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Raf-Bud Rafał Górka, Ul. Łączna 10. Śmiłowo 64-810 Kaczory z ceną brutto 76.875,00 zł.

Dziękujemy za udział w prowadzonym postępowaniu.

      Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk