OGŁOSZENIE – Awaria rur

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią rur wznośnych w dniu 30.05.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 10.30-14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

Sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 2.500 zł (brutto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 06 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 06 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

2019-12-24 PSZOK

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 28 grudnia 2019 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sławienku będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy mieszkańców Gminy Lubasz.

2019-12-20 Ogłoszenie (awaria)

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią pompy głębinowej na SUW Prusinowo w dniu 23.12.2019r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 08.00 do 12.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2019-12-17 Awaria wodociągu

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz w dniu 17.12.2019r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Nowa, Polna, Pod Lipami , Poprzeczna w godz. 08.45 do 11.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2019-11-27 Awaria w Lubaszu

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu przy ul. Zielonej w dniu 27.11.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz oraz Goraj w godz. 11.00 do 15.30

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.