OGŁOSZENIE – Awaria rur

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią rur wznośnych w dniu 30.05.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 10.30-14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

Sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 2.500 zł (brutto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 06 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 06 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

2020-01-22 Przerwa w dostawie wody – zmiany

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  z przyczyn technicznych zaplanowana  na dzień 22.01.2021 r. przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz Oś. Górczyn przesunięta zostaje na dzień 25.01.2021 r  (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00 

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-01-19 Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku  rozbudową sieci wodociągowej w Lubaszu, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz w dniach:

 • 21.01.2021 r. (czwartek)   ul. Rolna   w godz. od 13.00 do 15.00 
 • 22.01.2021 r. ( piątek)    Oś. Górczyn w godz. od 11.00 do 15.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-01-13 Odbiór szkła

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że odbiór szkła z miejscowości:  Jędrzejewo, Prusinowo  nastąpi  w dniu jutrzejszym t.j. 14.01.2021r.

2021-01-13 Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody w Lubaszu, w dniu  15.01.2021r. (piątek)  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz, Goraj, Bończa  w godz. od 11.00 do 15.00 .

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2021-01-05 Awaria Prusinowo

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z awarią sieci wodociągowej w Przedszkolu w Prusinowie w dniu  05.01.2021r .  nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo,  do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

2020-12-31 GZK czynny do 14:00

W dniu 31.12.2020 r. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu będzie czynny do godziny 14.00.           

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

2020-12-29 Przetarg

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

 1. Zamawiający: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu Stajkowska 23 64-720 Lubasz tel. (67) 255 60 70 e-mail: biuro@gzk-lubasz.pl Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
 2. Tryb postępowania:

  Przetarg nieograniczony – wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 3. Nazwa zamówienia: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 153 w miejscowości Goraj’’

  Zakres zamówienia obejmuje w szczególności następujące prace:

            – roboty ziemne – sieć kanalizacji sanitarnej,

            – roboty montażowe – rurociągi sanitarne.

  Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ i obejmuje także wszelkie prace nie określone wprost w tych dokumentach, lecz bez których nie można wykonać zamówienia.

 4.  

  Zamówienie należy wykonać najpóźniej w terminie do 30.04.2021 r. (termin maksymalny). Za skrócenie tego terminu oferta Wykonawcy otrzyma wyższą ocenę, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie XIII SIWZ.