OGŁOSZENIE – Awaria rur

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w związku z awarią rur wznośnych w dniu 30.05.2019 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Prusinowo w godz. 10.30-14.00

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Z poważaniem
Krzysztof Tomczyk
Prezes Zarządu

Sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż obudowy stacji zlewczej typu STZ 201

1. Cena wywoławcza 2.500 zł (brutto)

– rok produkcji 2015

– obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

2. Termin składania ofert: 06 maja 2019 r. do godz. 10:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz.

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
– codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 06 maja 2019 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup obudowy stacji zlewczej”.

7. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
    – Maciej Janicki tel. 579 477 660

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

2020-10-23 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z awarią  sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz w dniu  23.10.2020 r.   nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz  ul. Wiejska , Kolejowa, Parkowa do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Za  wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Pandemia COVID-19

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubasz

W związku ze zwiększoną falą zachorowań na Covid -19 zarówno w kraju, jak i na terenie naszej gminy,  dla zabezpieczenia ciągłości dostaw wody, odbioru  ścieków i odpadów komunalnych  zmuszeni jesteśmy ograniczyć dostęp  do pracowników naszego zakładu.

W związku z powyższym począwszy od dnia 19.10.2020r. biuro zakładu zostaje zamknięte dla petentów. Kontaktować się można  z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź też telefonicznie pod numerem 67-25-56-070.

Korespondencję  do zakładu prosimy kierować  za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź też  pozostawić  ją w przygotowanym przez nas pojemniku, który ustawiony zostanie przy wejściu na teren zakładu .

W trakcie pandemii inkasent nie będzie dokonywał odczytu wodomierzy oraz pobierał  opłat. Faktura uwzględniała będzie średnie zużycie wody.

Zainteresowane osoby mogą przekazać informację o stanie licznika telefonicznie.

2020-10-16 Awaria: Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w związku z awarią  sieci wodociągowej w miejscowości Lubasz w dniu  16.10.2020r.   nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz  ul. Wojska Polskiego, Płk. Orłowskiego, Desantu Spadochronowego, Powstańców Wlkp. (oś. Glinica) do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Nabór: Pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego

Prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu ogłasza nabór na stanowisko pracownicze:

Pomocnik kierowcy samochodu ciężarowego

ZADANIA:

 1. Obsługa samochodu specjalistycznego w zakresie obsługi urządzeń zabudowy śmieciarki,
 2. Pomoc przy pracach załadunkowo-rozładunkowych,
 3. Przestrzeganie przepisów BHP obowiązujących na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Niekaralność, uczciwość
 3. Dyspozycyjność: gotowość do pracy w soboty, niedziele i święta w związku z możliwością wystąpienia awarii.
 4. Dobry stan zdrowia.
 5. Mile widziane prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 1. Świadczenia o charakterze socjalnym
 2. Możliwość rozwoju i szkoleń fachowych.
 3. Pracę w przyjemnym środowisku : na terenach otwartych, wśród zieleni.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys, list motywacyjny,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • kopia świadectwa potwierdzająca wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania przedmiotowego stanowiska,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych.

Oferty prosimy składać do dnia 23.10.2020 r.  z dopiskiem „Pomocnik kierowcy” na adres Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23.

2020-10-12 Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Goraj  w dniu  12.10.2020r.  w godz. od 11.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Goraj oraz Goraj-Zamek.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-10-09 Przerwa w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że  w zawiązku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Goraj  w dniu  09.10.2020 r.  w godz. od 11.00 do 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Goraj oraz Goraj-Zamek.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

INFORMACJA GZK w LUBASZU dotycząca modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SP. Z O.O. w LUBASZU

dotycząca modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Stajkowskiej w Lubaszu

W ramach zadania inwestycyjnego dokonana została wymiana pomp z kolanami stopowymi przepompowni. Wraz z wymiana układu pompowego dokonano wymiany obudowy rozdzielnicy i jej wyposażenia. Układ wyposażony został w moduł telemetryczny, czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz, układ grzejny, wyłącznik różnicowy, sondę hydrostatyczną oraz gniazdo zasilania zewnętrznego. Zmodernizowana przepompownia zapewnia naprzemienną pracę pomp.

Zastosowane przy modernizacji przepompowni materiały posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, atesty i pozwolenia wymagane przepisami prawa.

Wartość zadania określona została kwotą 62.484,00 zł brutto.

2020-10-06 Awaria Dębe

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w Dębe w dniu 06.10.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Dębe do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-10-02 Awaria Lubasz

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w zawiązku z awarią sieci wodociągowej w Lubaszu przy ul. Polnej w dniu 02.10.2020r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Lubasz ul. Polna, Poprzeczna, Rolna, Łąkowa, Ogrodowa do czasu usunięcia awarii.

Po zakończeniu prac może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

2020-09-23 Wniosek o pożyczkę

INFORMACJA GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W LUBASZU

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu pragnie poinformować, że w dniu 21.09.2020 r. złożony został przez nas wniosek o udzielenie pożyczki ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na zadanie którego przedmiotem jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 153.

Dla realizacji przedmiotowego zadania Spółka uzyskała pozwolenie na budowę Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Czarnkowsko – Trzcianeckiego.

W przypadku uzyskania przez Spółkę wsparcia finansowego, wybór Wykonawcy planowany jest na miesiąc listopad 2020 r. Planowany termin zakończenia robót: 31.05.20201 r.

     Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk