Plan płukania sieci wodociągowych na terenie Gminy Lubasz w 2019r.

Płukanie i czyszczenie przewodów wodociągowych w 2019 r. w Gminie Lubasz

Płukanie i czyszczenie sieci wodociągowych należy do podstawowych czynności eksploatacyjnych. Działania te mogą mieć charakter planowy i doraźny. Oprócz wymuszenia ukierunkowanego przepływu wody stanowią podstawową metodę przeciwdziałania wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej.

Celem GZK Sp. z o.o. w Lubaszu będzie dobranie właściwej metody która będzie technicznie i ekonomicznie uzasadniona. W procesie utrzymania gminnej sieci wodociągowej stosowane będą znane nam metody oraz poszukiwane będą inne rozwiązania optymalizujące cały proces oraz ograniczające straty wody.

Zgodnie z przyjętą w literaturze przedmiotu nomenklaturą procesy płukania i czyszczenia przewodów wodociągowych można podzielić na mechaniczne, hydrauliczne, hydrodynamiczne i chemiczne.

METODY MECHANICZNE

Dla poprawy warunków hydraulicznych przesyłu wody najczęściej stosowane było mechaniczne czyszczenie rur. Działanie to ma na celu usunięcie osadów o zwartej konsystencji, przytwierdzonych do powierzchni rur, których usunięcie jest trudne bądź niemożliwe metodami hydraulicznymi.

METODY HYDRAULICZNE

Metody te stanowią drugą grupę płukania sieci i czyszczenia przewodów. Wykorzystywane są one do usuwania osadów miękkich. W zależności od rodzaju stosowanego środka płuczącego, można je podzielić na wykorzystujące jedynie wodę z powietrzem lub materiałem ściernym. Do metod tych można zaliczyć:

– płukanie wodą wodociągową,

– metody upustowe za pomocą otwarcia jednego,

– metody z samoczynnym upustem wody,

– płukanie wodą wodociągową z powietrzem (metoda hydropneumatyczna),

– płukanie wodą wodociągową i powietrzem z użyciem materiału ściernego.

METODA HYDRODYNAMICZNA

Metoda ta jest jedną z odmian metod hydraulicznych. Metoda ta polega na usuwania osadów zalegających w przewodach wodociągowych przy pomocy strumienia wody skierowanego na powierzchnię rurociągu pod ciśnieniem 8 – 80 MPa. Dobór głowicy i ciśnienia wody zależy od rodzaju, ilości i stanu osadów zalegających w sieci. Nie bez znaczenia jest tu stan rur wodociągu.

METODY CHEMICZNE

W metodach tych wykorzystuje się substancje rozpuszczające osady zalegające w wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych. Stosowane związki powinny charakteryzować się bardzo dobrymi właściwościami oddziaływania na osady znajdujące się w przewodach. Przy stosowaniu tej metody wymagana jest szczelność przewodów. Ze względu na różnorodność osadów przed przystąpieniem do czyszczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek osadów celem dobrania odpowiednio skutecznego środka chemicznego.

PODSUMOWANIE

Każda z opisanych metod czyszczenia i płukania przewodów sieci wodociągowych ma wady i zalety. Nie ma jednak metody uniwersalnej, która mogłaby być stosowana niezależnie od stanu przewodów. Niezależnie od powyższego najbezpieczniejsze metody to metody hydrauliczne, obejmujące wymuszenie ukierunkowanego przepływu, zastosowanie mobilnych stacji płuczących. Metody chemiczne są kosztochłonne i mogą potencjalnie stanowić zagrożenie związane z możliwością przedostawania się środków czyszczących do wód gruntowych i sieci wodociągowej.

Zarządzenie 1.2019 – czyszczenie sieci

Płukanie i czyszczenie przewodów wodociągowych w Gminie Lubasz

Postępowanie na sprzedaż wozu asenizacyjnego

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż wozu asenizacyjnego z numerem rejestracyjnym PCT T603.

 1. Cena wywoławcza 3.000 zł (brutto)

– rok produkcji 1989

– pojemność zbiornika 4.000 l

 1. Termin składania ofert: 30 listopada 2018r. do godz. 15:00
 2. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz
 3. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:
  – codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.
 4. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 30 sierpnia 2018 r., do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup wozu asenizacyjnego”
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:
  – imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
  – adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
  – oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
  – oferowaną cenę za przedmiot przetargu
 6. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.
 7. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
– Maciej Janicki tel. 785 199 029

 

       Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

Taryfy za wodę – od 2018.07.04

INFORMACJA O NOWYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LUBASZ OD DNIA 4 LIPCA 2018 R.

Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu działając na podstawie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy nr BD.RET.070.97.2018.AB z dnia 29.05.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1 m3 dostarczanej wody oraz do 1 m3 odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Lubasz ogłasza taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubasz w okresie od 4.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

Przyjęta wysokość cen za dostarczanie wody

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka w zł netto (1-12 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (13-24 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (25-36 miesięcy) Cena z VAT(8%)
1 I Grupa Cena za dostarczaną wody zł/m3 4,21 4,29 4,53 4,55/4,63/4,89

Przyjęta wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka w zł netto (1-12 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (13-24 miesięcy) Cena/stawka w zł netto (25-36 miesięcy) Cena z VAT (8%)
1 I Grupa Cena za odprowadzane ścieki zł/m3 12,99 14,95 15,59 14,03/16,15/16,84

Decyzja o zatwierdzeniu taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie

Prezes Zarządu

/-/ Krzysztof Tomczyk

Sprzedaż samochodu

Zarząd Spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu prowadzi postępowanie na sprzedaż samochodu marki Mercedes Vito stanowiącego własność spółki.

1. Cena wywoławcza 2.200 zł (brutto)

– marka: Mercedes Vito
– nr rej.: PCT52618
– rok produkcji 2001 – silnik 2200 cm
3 – paliwo: olej napędowy

2. Termin składania ofert: 06 lipca 2018r. o godz. 15:00

3. Miejsce składania ofert: Gminny Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Lubaszu, ul. Stajkowska 23, 64-720 Lubasz

5. Termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

– w dniach od 02 lipca 2018r. do 06 lipca 2018r., od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 – 15:00.

6. Pisemne oferty należy składać w sekretariacie Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu, do dnia 06 lipca 2018r., do godz. 15:00 w zamkniętych kopertach z opisem: „Zakup samochodu.”

8. Pisemna oferta powinna zawierać:
– imię i nazwisko lub nazwę /Firmę/ Oferenta
– adres zamieszkania, bądź siedzibę Firmy
– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
– oferowaną cenę za przedmiot przetargu

9. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w ciągu 7 dni od chwili poinformowania go o wygraniu przetargu, przelewem na konto Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Lubaszu nr 72 89510009 1300 2349 2000 0010 BS w Czarnkowie.

10. Wydanie sprzedanego przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

11.Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami:
– Maciej Janicki tel. 785 199 029

Prezes Zarządu
/-/ Krzysztof Tomczyk

Prace związane z czyszczeniem oczyszczalni ścieków w Stajkowie

                                                                                           Lubasz, dnia 20.09.2017 r

Informacja Gminnego  Zakładu Komunalnego Sp.  z  o.o. w Lubaszu

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Lubaszu informuje, że w dniu 20.09.2017 r  rozpoczęte zostały  prace związane z czyszczeniem oczyszczalni ścieków w Stajkowie.

Powyższe podyktowane  zostało potrzebą  zwiększenia efektywności  pracy oczyszczalni.

Prace rozpoczęte zostały o godzinie 13.00  i prowadzone były przez pracowników Zakładu.

Konserwacja oczyszczalni ścieków zakończona została  o godz. 1.30 w dniu 21.09.2017 r.

Czynności prowadzone przez GZK Sp. z o.o. w Lubaszu monitorowane były przez Wójta Gminy Lubasz oraz Prezesa  GZK Sp. z o.o w Lubaszu.

Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. w Lubaszu

Krzysztof Tomczyk

IMG_0648IMG_0651IMG_0646IMG_0647IMG_0649IMG_0650